ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
1 Συντήρηση Δημοτ.Κτιρίων 6.980,00
2 Συντήρηση Γυμνασίου Οινοφύτων 5.000,00
3 Συντήρηση Δημοτ. Σχολείων Οινοφύτων 6.980,00
4 Συντήρηση Δημοτ. Σχολείων Δ.Δ. Αγ. Θωμά 6.980,00
5 Επισκευή στέγης Δημοτικού σχολείου Οινοφύτων 12.220,00
6 Συντήρηση Νηπιαγωγείου 6.980,00
7 Χρωματισμοί Γυμνασίου Οινοφύτων 1.700,00
8 Συντήρηση Λυκείου Οινοφύτων 6.980,00
9 Συντήρηση Δημοτ. Σχολείου Κλειδίου 12.220,00
    66.040,00
     
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  
1 Διαμόρφωση χώρου ταφής απορ-των Οινοφύτων 6.980,00
2 Κατασκευή αντιπυρικής ζώνης 6.980,00
3 Καθαρισμός χώρου ταφής απορ-των Οινοφύτων 6.980,00
4 Καθαρισμός χώρου απορριματοδεκτών  6.980,00
5 Επέκταση δημοτικού φωτισμού Οινοφύτων - Δήλεσι 12.220,00
6 Επέκταση δημοτικού φωτισμού δημοτικών διαμερισμάτων 12.220,00
7 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Οινοφύτων 6.980,00
8 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Δ. Αγ. Θωμά 6.980,00
9 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Δ. Κλειδίου 6.980,00
10 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δήλεσι 6.980,00
11 Μεταφορά απορριμμάτων 120.000,00
12 Ταφή απορριμμάτων  6.980,00
    207.260,00
     
  ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  
1 Συντήρηση αποχετευτικών ομβρίων στα Οινόφυτα 12.220,00
2 Συντήρηση αποχετευτικών ομβρίων στο Δ.Δ. Αγ. Θωμά 12.220,00
3 Καθαρισμός,υδατοσυλλεκτήρων , δεξαμενών κ.λ.π 6.980,00
4 Συντήρηση φρεατίων  6.980,00
5 Συντήρηση αποχετευτικών ομβρίων στο Δήλεσι 12.220,00
6 Σύνδεση παροχών ύδρευσης στον Αγ. Θωμά  60.400,00
7 Σύνδεση παροχών ύδρευσης στο Κλειδί 6.980,00
8 Μεταφορά εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στη θέση Πύργος 30.000,00
9 Επέκταση δικτύου ακαθάρτων  30.000,00
10 Κατασκευήν αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων Οινοφύτων 12.000,00
11 Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης Αγ. Θωμά και Κλειδίου 155.000,00
12 Σύνδεση ΟΕΚ Οινοφύτων με δίκτυο αποχέτευση 124.000,00
13 Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού και αγωγού για την  10.000,00
  ύδρευση Δ.Δ. Οινοφύτων από ΕΥΔΑΠ  
14 Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Δ. Κλειδίου 12.220,00
15 Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Δ. Δηλεσίου 12.220,00
16 Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Οινοφύτων 6.980,00
17 Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Αγ. Θωμά 6.980,00
18 Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Κλειδίου 6.980,00
19 Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δήλεσι 6.980,00
20 Συντήρηση αντλιοστασίων Οινοφύτων 12.220,00
21 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης 30.000,00
22 Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου  60.000,00
23 Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Κλειδί 12.220,00
24 Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης στον Άγ. Θωμά 80.000,00
25 Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στο Δ.Δ. Οινοφύτων 12.220,00
26 Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης 12.220,00
27 Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη θέση Μουρίκι ΙΙ 3.000,00
28 Αποχέτευση από ΟΣΕ Οινοφύτων προς διαστάυρωση οδού Ασωπού 12.225,00
29 Σύνδεση παροχών αποχέτευσης στο Δ.Δ. Οινοφύτων 12.220,00
30 Αποχετευτικό ομβρίων στο Δήλεσι 12.220,00
31 Καθαρισμός οδών πρόσβασης από θεομηνία στα δημοτικά αντλιοστάσια 6.980,00
    796.885,00
     
  ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
1 Μελέτη κατασκευής Διυλιστηρίου νερού ΔΔ Οινοφύτων 12.000,00
2 Μελέτη Τοπικού ρυμοτομικού για την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου 5.770,00
3 Μελέτη πολεοδόμησης του πολεοδομικού συγκροτήματος   
   Οινοφύτων βάση εγκ/νου Γ.Π.Σ. 78.026,00
4 Σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο για αρωγή του Δήμου στον έλεγχο  
  και παρακολούθηση της σύνταξης της μελέτης πολεοδόμησης 23.600,00
5 Τοπογραφικές αποτυπώσεις 12.000,00
6 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβουλου Υποστήριξης Ανάπτυξης Ευρυζωνικού  
  Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην πόλη των Οινοφύτων  6.854,40
7 Υλοποίηση ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου τοπικής   
  πρόσβασης στην πόλη Οινοφύτων 86.040,10
8 Μελέτη δορυφορικής σύνδεσης Δ. Οινοφύτων - ΕΑΒ 6.000,00
9 Κυκλοφοριακή μελέτη 6.000,00
10 Μελέτη επέκτασης Γ.Π.Σ. Οινοφύτων 30.000,00
11 Τοπογραφική αποτύπωση & καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλία Δήλεσι 20.000,00
12 Μελέτη αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων στο Δήλεσι 10.000,00
13 Μελέτη για την υποδοχή - φύλαξη αρχαιολογικών ευρημάτων 5.000,00
14 Μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων 6.000,00
    307.290,50
     
  ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  
1 Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων   
  (ΧΑΔΑ) Δήμου Οινοφύτων 967.049,68
2 Βελτίωση - Συμπλήρωση εγκαταστάσεων Δημοτικού  293.470,29
  Αθλητικού Κέντρου Οινοφύτων (ΕΛΛΑΔΑ 2004)  
3 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Οινοφύτων 12.100,00
4 Διάνοιξη αγροτικών οδών Αγίου Θωμά 6.980,00
5 Τσιμεντόστρωση δημοτ.οδών 12.220,00
6 Κατασκευή -βελτίωση αγροτικής οδοπιοίας Δ. Οινοφύτων 141.001,00
7 Οδοποιία Οινοφύτων 320.040,00
8 Οδοποιία στο Δ.Δ. Οινοφύτων 194.000,00
9 Ανάπλαση δημοτικών οδών Οινοφύτων 450.000,00
  Ανάπλαση πεζόδρομου στο Δήλεσι 50.000,00
10 Αποκατάσταση οδού από ΟΣΕ Οινοφύτων έως διαταύρωση Τανάγρας 310.000,00
11 Βελτίωση οδού από Αγ. Θωμά προς Κλειδί 60.000,00
12 Τσιμεντοστρώσεις στο Δ.Δ. Κλειδίου 12.220,00
13 Τσιμεντοστρώσεις στο Δ.Δ. Αγ. Θωμά 12.220,00
14 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αγ. Θωμά 60.000,00
15 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κλειδίου 30.000,00
16 Κατασκευή οδοποιίας στο Δήλεσι 75.000,00
17 Αποκατάσταση γέφυρας στο κανάλι ΕΥΔΑΠ προς Αγ. Θωμά 30.000,00
18 Βελτίωση οδού Βέρδη προς Αγία Τριάδα  12.220,00
19 Βελτίωση οδού στο Δήλεσι 12.220,00
20 Κατασκευή γηπέδου τένις  5.000,00
    3.065.740,97
     
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
1 Συντήρηση παιδικών χαρών  12.220,00
2 Συντήρηση οδοστρώματος Οινοφύτων 12.220,00
3 Συντήρηση οδοστρώματος Δημοτικών Διαμερισμάτων 12.220,00
4 Συντήρηση αγροτικών οδών Δήλεσι 12.220,00
5 Συντήρηση αγροτικών οδών Οινοφύτων 12.220,00
6 Συντήρηση αγροτικών οδών Αγ. Θωμά 50.000,00
7 Συντήρηση αγροτικών οδών Κλειδίου 12.220,00
8 Καθαρισμός δημ.οδών λόγω θεομηνίας 6.980,00
9 Καθαρισμός ρεμάτων 6.980,00
10 Συντήρηση παραλίας Δήλεσι 12.220,00
11 Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Οινοφύτων 6.980,00
12 Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήλεσι 6.980,00
13 Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Αγ. Θωμά 6.980,00
14 Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Κλειδίου 6.980,00
15 Συντήρηση χώρου Νεκροταφείων  12.220,00
16 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων & σκυροδέτηση στο Δήλεσι 12.184,99
17 Διάνοιξη αυλάκων παραπλεύρως οδών Οινοφύτων - Σχηματαρίου 12.217,97
18 Αποκατάσταση - αμμοχαλικόστρωση & βελτίωση οδών στο Δήλεσι 12.222,81
19 Απόφραξη ρεμάτων από μπαζώματα στη θέση Βαθυρέμα Δηλεσίου 6.898,61
20 Εγγειοβελτιωτικά έργα στο Δήλεσι 12.000,00
21 Διάστρωση οδών στο Δήλεσι με 3Α 4.475,62
    249.640,00
     
  ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
1 Αγορά οικοπέδου για νεκροταφείο 10.000,00
2 Αγορά οικοπέδου για Διοικητήριο 10.000,00
3 Αγορά οικοπέδου για Βιβλιοθήκη 10.000,00
4 Αγορά οικοπέδου Λαογραφικού μουσείου στο Κλειδί 10.000,00
    40.000,00
     
  ΣΥΝΟΛΟ 4.732.856,47
  Αποκλειστικά στον Άγιο Θωμάς διατίθονται: 554.740,00
  Ποσοστιαία στον Άγιο Θωμά αντιστοιχούν: 11%