ΑρχικήΧάρτης ιστότοπουΕπικοινωνία ΕλληνικάEnglish

Η Ταναγραική υπό τον Ιωάννη Ραγκαβή

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΗΤΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ

Η ΤΑΝΑΓΡΑΙΑ ή ΤΑΝΑΓΡΙΚΗ και ΠΟΙΜΑΝΔΡΙΑ ελέγετο, ωρίζετο ανατολικώς υπό της Ευβοικής θαλάσσης, δυτικώς υπό της Θηβαίδος και της Πλαταιίδος, αρκτικώς υπό της χώρας της Ανθηδόνος, και μεσημβρινώς υπό της Ωρωπίας και της Πάρνηθος.
Eν τη Ταναγραία περιείχοντο η πόλις Τανάγρα αφ' ης ωνομάσθη η χώρα και τέσσαρες μεγάλαι κωμοπόλεις.
Ο Ελεών, ο ο Μυκαλησσός, το Άρμα και αι Φηραί εξ ων συνέκειτο η περί την Τανάγραν λεγομένη Τετρακώμη. Eτι δε το Δήλιον, το επίνειον της Τανάγρας, η Αυλίς, η Υρία και άλλα μικρότερα πολίσματα.
O Ασωπός έρρεε διά της Ταναγραίας. Εν τη Ταναγραία ην όρος Κηρύκιον. Οι Ταναγραίοι ελέγοντο και Γεφυραίοι. Ήσαν δε οι Γεφυραίοι, ως αυτοί έλεγον, Ερετριείς την αρχήν, και εκ του γένεους αυτού κατήγοντο οι φονεύσαντες τον Ίππαρχον, αλλ' ως ο Ηρόδοτος αποφαίνεται, ήσαν Φοίνικες εκ των ελθόντων μετά του Κάδμου εις Βοιωτίαν εξ ης εκληρώθη εις αυτούς η Ταναγραική μοίρα προς κατοικίαν. Εκβληθέντες δε ύστερον εκείθεν υπό των Βοιωτών (μετά τα Τρωικά), κατέφυγον εις τους Αθηναίους οι εδέξαντο αυτούς συμπολίτας επί συμφωνίαις . Εν τη Ταναγραία ήσαν δύο είδη αλεκτρυόνων, οι μάχιμοι , και οι λεγόμενοι κόσσυφοι. Είχον δε οι κόσσυφοι ούτοι το μέγεθος των Λυδών ορνίθων, και την χροιάν του κόρακος.

ΤΑΝΑΓΡΑ, πόλις πρωτεύουσα της Ταναγραίας μικρόν απέχουσα της αριστεράς όχθης του Ασωπού, κατ' ανατολάς των Θηβών και κατά το βοριοδυτικόν του Ωρωπού. Οικιστής αυτής εγένετο Ποίμανδρος ο Χαιρησιλάου του Ιασίου του Ελευθήρος ος ην και αυτός, ως ενομίζετο, υιός Απόλλωνος και Αιθούσης της Ποσειδώνος. Ωνόμασε δε ο Ποίμανδρος την πόλιν Τανάγρα από της γυναικός αυτού Τανάγρας, θυγατρός του Αιόλου κατά τινας, κατά δε την ποήτριαν Κορίννην, του Ασωπού.
Γενομένης δε της Τανάγρας μακροβιωτάτης, οι περίοικοι συντεμόντες το όνομα αυτής, εκάλεσαν αυτήν Γραίαν, ως ύστερον και η πόλις αυτή Γραία ωνομάσθη, και ο Όμηρος δι αυτού του ονόματος μνημονεύει αυτής εν τω καταλόγω.
Θέσπειαν, Γραίαν τε και ευρύχορον Μυκαλησσόν. Αλλά προϊόντος του χρόνου, ανέλαβεν αύθις την προτέραν ονομασίαν. Ο δεν Στράβων λέγει ότι η Γραία ην τόπος πλησίον του Ωρωπού, και εν αυτώ υπήρχεν ο ναός του Αμφιαράου και το μνήμα Ερετριέως Ναρκίσσου όπερ καλείτο του Σιγηλού, διότι εσίγων οι εκείθεν διερχόμενοι. Σημειοί δε ο αυτός ότι, κατά τινας, Γραία και Τανάγρα ην η αυτή. Οπερ και πιθανώτερον, διότι αν η Γραία ην απλώς τόπος δεν θα ανεφέρετο υπό του Ομήρου μεταξύ των επισήμων πόλεων.
Η Τανάγρα έκειτο επί λόφου υψηλού και τραχέως έχοντος λευκήν και αργιλλώδη την επιφάνειαν. Ην δε κάλλιστα κατασκευασμένη, έχουσα και εν τοις προθύροις των οικιών αναθηματικά εγκαύματα, και κατά μεν τους σιτικούς εγχωρίους καρπούς ην ολίγον πλουσία, αλλ΄ο οίνος αυτής, ην ο άριστος της Βοιωτίας. Οι δε κάτοικοι ήσαν λαμπροί τας οισίας, λιτοί τους βίους, πάντες γεωργοί και ουχί εργάται, δίκαιοι, πιστοί, φιλόξενοι, μεταδοτικοί και αλλότριοι πάσης αδίκου πλεονεξίας. Ην δε η Τανάγρα πασών των πόλων της Βοιωτίας, ασφαλεστάτη προς ενδιατριβήν των ξένων, διά την φιλεργίαν και την αυτάρκειαν των κατοίκων.
Εν Τανάγρα ην μνήμα Ωρίωνος, και όρος Κηρύκιον ένθα έλεγον ετέχθη ο Ερμής και χωρίον Πολασόν ονομαζόμενον.
Ενταύθα καθήμενος ο Άτλας, παρετήρει και τα υπό γην και τα ουράνια, ως και ο Όμηρος περί αυτού λέγει. Άτλαντος θυγάτηρ ολόφρονος, όστε θαλάσσης
Πάσης βένθεα οίδεν' έχει δε τε κίονας αυτός
Μακράς, αι γαίαν τε και ουρανόν αμφίς έχουσιν
.


Εν τω ναώ του Διονύσου ην μεν αξιοθέατον το άγαλμα το κατασκευασθέν υπό του Καλάμιδος εκ λίθου Παρίου. Αλλ΄ έτι μάλλον αξιοθαύμαστος ην ο τρίτων περί ου υπήρχον δύο διηγήματα. Κατά πρώτον αι γυναίκες των Ταναγραίων μυηθείσαι πρώται τα όργια του Διονύσου, κατέβησαν ποτέ εις την θάλασσαν χάριν καθαρσίων. Νηχομένων δε και επιχειρήσαντος του Τρίτωνος κατ΄αυτών, ηύξαντο να έλθη εις βοήθειαν αυταίς ο Διόνυσος ος υπακούσας και πολεμήσας, ενίκησε τον Τρίτωνα.
Κατά δε το δεύτερον, ο και κατά τον Παυσανία αξιοπιστότερον, ενεδρεύων ο Τρίτων, ήρπαζεν όσα βοσκήματα κατέβαινον εις τον αιγιαλόν της θαλάσσης, ως προσέτι και τα λοιπά πλοιάρια. Αι δε Ταναγραίοι έθεσαν επί της ακτής κρατήρα οίνου και ο Τρίτων ελκυσθείς εκ της οσμής αυτού, ήλθε και έπιε και ερρίφθη επί της ακτής υπνωτισμένος, και τότε εις των Ταναγραίων απέκοψε δια πελέκεως τον αυχένα αυτού, και δια τούτο το άγαλμα αυτού ην ακέφαλον.

Παρά τον ναόν του Διονύσου ήν έτερος ναός Θέμιδος, και έτερος Αφροδίτης, και έτερος κοινός Απόλλωνος, Αρτέμιδος και Λητούς. Είχε δε και ο Ερμής δύο ναούς, και εν τω μεν επωνομάζετο Κριοφόρος εν τω δε Πρόμαχος. Και Κριοφόρος με ελέγετο, διότι περιενεγκών ποτέ κριόν περί το τείχος της πόλεως, απέτρεψε νόσον λοιμώδη. Διό και ο Κάλαμις κατεσκεύασε το άγαλμα αυτού φέρον κριόν επί των ώμων. Και ος τις των έφήβων εκρίνετο κάλλιστος το είδος ούτος εν τη εορτή του Ερμού περιήρχετο κύκλω του τείχους, έχων αρνίον επί των ώμων. Η δε επωνυμία του Προμάχου προήλθεν εκ του ότι Ερετριέων εξ Ευβοίας ελθόντων ποτέ διά θαλάσσης εις την Ταναγραίαν, ο Ερμής εξαγαγών τους εφήβους επί την μάχην και ως έφηβος και αυτός αμυνόμενος διά στλεγγίδος, έτρεψε τους Ευβοείς. Ην δε εν τω ναώ του Προμάχου και υπόλοιπόν τι μέρος ανδράχνης, διότι ο Ερμής, ως ενόμιζον, εκ τούτων των δένδρων ετρέφετο. Ου πόρρω δε ην θέατρον και παρ΄αυτώ στοά.
Οι Ταναγραίοι διέταξαν καλώς τα κατά τους θεούς υπέρ πάντας τους Έλληνας, έχοντες τους ναούς αυτών κεχωρισμένους από των κατοικιών, εν τόπω καθαρώ, και εκτός των ανθρώπων.
Εν χωρίω περιφανεί της πόλεως ην το μνήμα της Κορίννης η μόνη εποίησεν άσματα εν Τανάγρα. Εν δε τω γυμνασίω ην γραφή παριστώσα την Κορίνναν έχουσαν τανίαν περί την κεφαλήν, διότι ενίκησεν εν Θήβαις τον Πίδαρον κατά το άσμα. Ενίκησε δε και ένεκα της διαλέκτου των ασμάτων αυτής η ουκ ην δωρική ως η του Πινδάρου, αλλά μάλλον ευκατάληπτος εις τους Αιολείς, και διότι ην καλλίστη των τότε γυναικών κατά την μορφήν, καθ΄όσον εδύνατο να εικασθή εκ της εικόνος.

Η Τανάγρα απείχε του μεν Ωρωπού 130 στάδια, των δε Πλαταιών 200. Η δε οδός η μεταξύ Τανάγρας και Ωρωπού διήρχετο δι΄ελαιοφύτου και συνδένδρου τόπου, και ην ασφαλής και απηλλαγμένη παντός φόβου του από των ληστών. Πριν της ενάρξεως του Πελοπονηνησιακού πολέμου συνεκροτήθη μάχη φονικωτάτη παρά την Τάναγραν μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων και των συμμάχων εκατέρων. Και νικήσαντες οι Λακεδαιμόνιοι, ανεχώρησαν εις τα ίδια και ανέθεσαν εις τον ναόν της Ολυμπίας ασπίδα χρυσήν, έχουσαν επειργασμένην την Γοργόνα Μέδουσαν, κειμένην δε υπό το άγαλμα της Νίκης το κατά το μέσον του αετού, και φέρουσαν την εξής επιγραφήν:
Ναός μεν φιάλην χρυσέην έχει, εκ σε Τανάγρας
Τοις Λακεδαιμονίοις συμμαχίσιν τε τεθέν
Δώρον απ΄Αργείων και Αθηναίων και Ιώνων,
Ταν δεκάταν, νίκας είνεκα τω πολέμω
.


Μετά παρέλευσιν σε 62 ημερών από της μάχης ταύτης οι Αθηναίοι εστράτευσαν κατά των Βοιωτών, στρατηγούντος του Μυρωνίδου, και πολεμήσαντες κατά το χωρίον το λεγόμενον Οινόφυτα, και νικήσαντες, κατηδάφισαν το τείχος των Ταναγραίων.
Κατά δε το έκτον έτος του Πελοποννησιακού πολέμου οι Αθηναίοι, μέρος αποβάντες των πλοίων εις Ωρωπόν, στρατηγούντος Νικίου του Νικηράτου, και μέρος αφικόμενοι πανδημεί εξ Αθηνών υπό τους στρατηγούς Ιππόνικος τον Καλλίου και Ευρυμέδοντα τον Θουκλεόυς, και συνενωθέντες και στρατοπεδεύσαντες παρά την Τανάγραν, έφθειρον την ημέραν εκείνην την χώραν. Την δε υστεραίαν πολεμήσαντες, ενίκησαν τους εξελθόντες των Ταναγραίων και τινας των Θηβαίων προσβοηθήσαντας και λαβόντες όπλα, και στήσαντες τρόπαιον, ανεχώρησαν, οι μεν εις την πόλιν, οι δε εις τα πλοία. Κατά δε την μάχην του Δηλίου συγκροτηθείσαν τω ογδόω έτει του Πελοποννησιακού πολέμου μεταξύ Αθηναίων και Βοιωτών, οι Βοιωτοί συνεσωματώθησαν παρά την Τανάγραν, και εκείθεν πολεμήσαντες, κατετρόπωσαν τους Αθηναίους.

Η Τανάγρα διέμεινεν επί πολύ, και εκ των Βοιωτικών πόλεων μόνον η Τανάγρα και Θεσπιαί εσώζοντο εισέτι επί Στράβωνος, δηλ: μέχρι των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, εν οπωσούν καλή καταστάσει, συγκρινόμεναι προς τας άλλας, ων μόνον τα ερείπια και τα ονόματα έμενον.
Τα αυτοκρατορικά νομίσματα της πόλεως, α κατέρχονται μέχρι του Τραΐανού και φέρουσι τον τύπον ΤΑ ή ΤΑΝΑ ή ΤΑΝΓΡΑΙΩΝ δεικνύουσι προφανώς την κατ΄εξοχήν προς την πόλιν ταύτην υπεράσπισιν των Ρωμαίων.
* Κατά τον Γκελλ ο περιηγητής Κόκρελ εύρε παρά το Σκιματάρι κατά την θέσιν Γραιμάδαν τα ερείπια της Τανάγρας και τείχος και θέατρον.

ΕΛΕΩΝ: κώμη κατά το νότιον της Τανάγρας, μία των τεσσάρων, Ελεώνος, Άρματος, Μυκαλησσού και Φηρών, εξ ων συνέκειτο η περί την Τανάγραν Τετρακώμη. Ο Ελεών έλαβε το όνομα από των περί αυτόν ελών.

ΑΡΜΑ: κώμη μία και αυτή της περί την Τανάγραν τετρακώμης μικρόν απέχουσα της Μυκαλησσού κατά νότον, επί της οδού της εκ Θηβών εις Χαλκίδα. Ενταύθα, ως έλεγον οι Ταναγραίοι, ηφανίσθη εντός της γης το άρμα του Αμφιαράου, εξ ου έλαβε και η κώμη το όνομα.

ΜΥΚΑΛΗΣΣΟΣ: πόλις κειμένη κατά την εκ Θηβών εις Χαλκίδα οδόν, και καθιστώσα μέρος της περί την Τανάγρας τετρακώμης. Ο Όμηρος μνημονεύει αυτής εν καταλόγω
Θέσπειαν, Γραίάν τεκαι ευρύχορον Μυκαλησσόν, ωνομάσθη δε Μυκαλησσός, διότι, ως έλεγον οι Θηβαίοι ενταύθα εμυκήθη η βους η οδηγούσα τον Κάδμον και τον μετ΄αυτού σταρτόν εις Θήβας. Η Μυκαλησσός έπαθε συμφοράν την φρικωδεστάτην και οικτροτάτην των συμφορών. Τω δεκάτω ενάτω έτει του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Αθηναίοι εμίσθωσαν Θράκας μέλλοντας να απέλθωσι μετ΄άλλων εις Σικελίαν διά τον εκείσε πόλεμον.
Αλλ΄ως ο μεν στρατηγός Δημοσθένης έφθασε πριν, οι δε Θράκες υστέρησαν, οι Αθηναίοι και δι΄αυτό και προ πάντων διότι σπανίζοντες χρημάτων δεν ήθελον να δαπανώσιν, απέπεμψαν αυτούς υπό την οδηγίαν του Διοτρεφούς. Ως δε έμελλεν να διέλθωσι διά του Ευρύπου της Χαλκίδος, παρήγγειλαν εις αυτούς να βλάπτωσιν όσον το δυνατόν τους πολεμίους κατά τον παράπλουν. Ο δε Διοτρεφής έφερεν αυτούς εις Τανάγραν, ένθεν ήρπασε λείαν τινά διά τάχους και εκ της Χαλκίδος αφ΄εσπέρας διέπλευσε τον Εύριπον, και αποβιβάσας εις Βοιωτίαν, ήγαγεν αυτούς κατά της Μυκαλησσού. Και την μεν νύκτα διήλθε λεληθότως παρά τον ναόν του Ερμού απέχοντα 16 σταδίους.
Αναφανείσης δε της ημέρας, επέπεσε κατά της πόλεως, η ην μεγάλη, και είλεν αυτήν, διότι ην αφύλακτος, και η έφοδος απροσδόκητος, και το τείχος ασθενές και κατά τινα μέρη πεπτωκός, κατ΄άλλα δε χθαμαλώς ωκοδομημένον, και αι πύλαι ηνεωγμέναι διά το ανύποπτον. Εισπεσόντες δε οι Θράκες εις Μυκαλησσόν, επόρθουν και τας οικίας και τους ναούς, και τους ανθρώπους εφόνευον, μη φιεδόμενοι ούτε των γερόντων ούτε των νέων, αλλά πάντες αδιακρίτως όσους εύρισκον, και παίδας και γυναίκας και προσέτι και υποζύγια και όσα άλλα έμψυχα έβλεπον.
Και τότε και η κατά τα άλλα ταραχή συνέβη μεγάλη, και η μορφή του ολέθρου επαρουσιάσθη κατά πάσας τα φάσεις. Και επιπεσόντες εις διδασκαλείον παίδων το μέγιστον της πόλεως, και εις ο προ μικρού εισήλθον οι παίδες, κατέκοψαν αυτούς πάντας. Μαθόντες δε οι Θηβαίοι τα γενόμενα, έδραμον κατά των Θρακών και κατέλαβον αυτούς ολίγον ήδη μεμακρυσμένους από της πόλεως, και αφείλον απ΄αυτών την λείαν, και εδίωξαν αυτούς μέχρι του Ευρίπου και εφόνευσαν διακοσίους πεντήκοντα αυτών εκ των χιλίων τριακοίων. Εκ δε των Θηβαίων και των άλλων όσοι συνεβοήθησαν εφονεύθησαν είκοσιν ιππείς και οπλίται ομού, και εκ των Βοιωταρχών Θηβαίων ο Σκιφώνδας.
Οι δε κάτοικοι της Μυκαλησσού εξωλοθρεύθησαν πάντες και η πόλις αυτών ουδέποτε πλέον απανωρθώθη. Η καταστροφή αύτη της Μυκαλησσού συνέβη. Ο Παυσανίας είδε τα ερείπια μόνον αυτής. Ο δε Στράβων αναφέρει αυτήν ως κώμην συμμένουασαν επ΄αυτού.
Η Μυκαλησσός απείχεν ολίγον του Άρματος Β.Α. Ην δε εν τη χώρα τη Μυκαλησσία κατά δεξιάν παρά την θάλασσαν του Ευρίπου ναός Δήμητρος Μυκαλησσίας, και μικρόν απ΄αυτού η Αυλίς. Ελεγον δε ότι ο ναός ούτος εκλείετο καθ΄εκάστην νύκτα και το πρωί ηνοίγετο αύθις υπό του Ηρακλέους, ενός των Ιδαίων Δακτύλων, έτι δε ότι έθετον υπώρας προ των ποδών του αγάλματος, αι διέμενον πρόσφατοι δια παντός του έτους. Ην δε εν τη Μυκαλησσία και το προειρημένον Ερμαίον απέχον, ως είρηται, 16 σταδίους από της πόλεως.
* Ο Γκελλ ενόμισεν ότι εύρε τα ερείπια της Μυκαλησσσύ μετά 1 1/2 ώραν δυτικώς από του Ευρίπου, αλλά κατά τον Κρούσιον η απόστασις αύτη φαίνεται μεγάλη, και μετά μείζονος πιθανότητος τα ερείπια της πόλεως ταύτης εισί τα μετά 77 λεπτά από του Ευρίπου, ολίγον κατ΄αριστεράν της οδού επί λόφου σωζόμενα.

ΦΗΡΑΙ: κώμη μία των τεσσάρων εξ ων συνέκειτο η περί την Τανάγραν τετρακώμη, πλησίον του Άρματος και της Μυκαλησσού.
* Ο Γκελλ εύρε τα ερείπια των Φηρών μετά 12 λεπτά από του Άρματος και μετά 1 μίλιον Αγγλικόν κατ΄αδξιάν της εκ Θηβών εις Χαλκίδα οδού επί όρους.

ΔΗΛΙΟΝ: πολίχνιον παρά τον αιγιαλόν της Ευβοικής θαλάσσης, επίνειον των Ταναγραίων και ναός εν αυτώ Απόλλωνος Δηλίου κατασκευασθείς κατά μίμησιν του της Δήλου και αγάλματα Αρτέμιδος και Λητούς. Απείχε 40 στάδια τας Τανάγρας Α.Β. και 30 της Αυλίδος Ν.
Κατά το 8ον έτος του Πελοποννησιακού πολέμου οι Αθηναίοι οχυρώθησαν εις Δήλιον, περιέφραξαν τον ναόν διά τείχους και τάφρου και πύργων ξυλίνων, και καταλιπόντες εκεί φρουράν, απεσύρθησαν 10 στάδια μακράν εις την Ωρωπίαν γην υποτελούσαν εις αυτούς. Εξ ου φαίνεται ότι η χώρα του Ωρωπού εξετείνετο τότε εφ΄ ικανόν διάστημα πέραν του Ασωπού. Αλλ΄ οι Βοιωτοί συνεσωματώθησαν άμα παρά την Τανάγραν, και συνεκροτήθη μετ΄ολίγον ή μεταξύ Δηλίου και Ωρωπού μάχη καθ΄ην ενικήσθησαν οι Αθηναίοι, και πολλοί εξ αυτών φεύγοντες προτροπάδην, κατέφυγον εις το Δήλιον, άλλοι δε εις τον Ωρωπόν και άλλοι εις Πάρνηθα.
Επεσαν δε εκ μεν των Βοιωτών ως πεντακόσιοι, εκ δε των Αθηναίων ως χίλιοι, και ο στρατηγός αυτών Ιπποκράτης ο Αρίφρονος.
Σωκράτης δε ο φιλόσοφος στρατεύων κατά ταύτην την μάχην πεζός, και ιδών Ξενοφώντα τον Γρύλλου πεσόντα εκ του ίππου και κείμενον χαμαί, τον δε ίππον αποδράσαντα, ανέλαβεν επί των ώμων, και έσωσεν αυτόν επί πολλούς σταδίους, έως ου έπαυσεν η φυγή.
Κατά δε την δεκάτην εβδόμην ημέραν από της μάχης οι Θηβαίοι είλον το εν Δηλίω υπό των Αθηναίων κτισθέν φρούριον, μέρος της φρουράς εσφάγη, δύο χιλιάδες ηχαμλωτίσθησαν, και οι λοιποί δεισώθησαν δια θαλάσσης εις Αθήνας.
* Επί της θέσεως του Δηλίου κείται ήδη κατά μεν τον Γκελλ το Δράμεσι, κατά δε τον Λήκιον το Δίλεσι.

ΑΥΛΙΣ: κωμόπολις παραθαλάσσιος μικρόν από του Ευρίπου της Ευβοίας προς νότον. Εκειτο εις τόπον πετρώδη μεταξύ δύο λιμενίσκων κατά το νοτ-ανατολικόν της Μυκαλησσού και βορ-ανατολικόν του Αρματος και απείχε 30 στάδια του Δηλίου. Ελαβε το όνομα από Αυλίδος της Ωγύγου και είχε ναόν Αρτέμιδος και δύο αγάλαματα αυτής, το μεν φέρον δάδας, το δε φαινόμενον ως τοξεύον. Ενταύθα συνήχθησαν οι Έλληνες μετά του Αγαμέμνονος, ότε έμελον να στρατεύσωσι κατά της Τροίας. Εν ω δε μη έχοντες οι Έλληνες ούριον άνεμον έμελλον κατά μαντείαν του Κάλχαντος να θυσιάσωσι την Ιφιγένειαν επί βωμού, η θεά ως έλεγον, επέστησαν αντ΄εκείνης έλαφον. Αμα δε πνεύσαντος ανέμου δεξιού, έθυσαν τη Αρτέμιδι παντοδαπά σφάγια και άρσενα και θήλια, ότι είχον έκαστος, και απ΄εκείνου διέμεινεν εν Αυλίδι πάντα τα ιερεία να ήναι δεκτά. Ην δε αυτόθι πηγή και παρά την πηγήν πλάτανος μνημονευόμενος υπό του Ομήρου εν τη Ιλιάδι, και ου ξύλον εφυλάττετο εν τω ναώ επί του Παυσανίου, ος είδεν, ως λέγει, και το χαλκούν κατώφλιον της σκηνής του Αγαμέμνονος.
Προ του ναού εφύοντο και φοίνικες, ων ο καρπός ην ουχί τοσούτον εδώδιμος ως ο της Παλαιστίνης.
Η Αυλίς είχεν ολίγους οικήτορας. Ησαν δε ούτοι κεραμείς το επάγγελμα.
Οι Ταναγραίοι ενέμοντο την χώραν της Αυλίδος, ως και της Μυκαλησσού και του Άρματος .
Ότε οι Έλληνες ουκ έχοντα πνεύματα επίφορα εξ Αυλίδος, έμενον εκ της βίας του ανέμου χρόνον πολύν έγκλειστοι, ο εκ της Τευθίδος Τεύθις ή κατ΄άλλους Όρνυτος δυσφορήσας κατά του Αγαμέμνονος, και τότε ως εμυθολόγουν, λαβούσα η Αθηνά την μορφήν Μέλανος του Ωπός, ηθέλησε να αποτρέψει αυτόν του σκοπού.
Αλλ΄εκείνος εξωγκωμένος υπ΄οργής, έπληξε την θεάν διά του δόρατος εις τον μηρόν, και απήγαγε τον στρατόν οπίσω εκ της Αυλίδος.
Επιστρέψας δε εις την οικίαν, ενόμισεν ότι είδε την θεάν τετρωμένην τον μηρόν και έκτοτε καέλαβε τον Τεύθιν νόσος φθισική, και εκ πάσης της Αρκαδίας η γη της Τευθίας μόνη ουδένα καρπόν προήγε του λοιοπύ.
Διό και μετά χρόνον έπραξαν και άλλα οι κάτοικοι όσα εχρήσθησαν αυτοίς εκ Δωδώνης προς εξιλέωσιν της θεάς, και κατεσκεύασαν και άγαλμα της Αθηνάς έχον τετρωμένον τον μηρόν, και ο Παυσανίας είδεν, ως λέγει, το άγαλμα έχον τον μηρόν περιτετυλιγμένον διά πορφυρού τελαμώνος.
Εκ των δύο παρά την Αυλίδα λιμένων ο ελάσσων ο προς άρκτον ην χωρητικός πεντήκοντα μόνον πλοίων, ο δε μείζων, ο προς νότον ωνομάζετο Βαθύς, και εν αυτώ, ως φαίνεται, ην προσωρμισμένος ο στόλος των Ελλήνων. Κατά το βόρειον της Αυλίδος προέβαινεν εις την θάλασσαν μικρόν ακρψτήριον Εμπερέσιον καλούμενον, και εξ αυτού εσχηματίζετο ο βορειότερος των παρά την Αυλίδα δύο ειρημένων λιμένων. Άμα μετά το ακρωτήριον τούτο άρχεται ο Εύριπος της Χσλκίδος.
Παρά την Αυλίδα ην χωρίον Κερκάς, η πατρίς του ποιητού Ακουσιλάου.

ΥΡΙΑ: πόλισμα πρότερον της Θηβαίδος και μετά ταύτα της Ταναγραίας. Εκειτο πλησίον της Αυλίδος, κατά τον Στράβωνα, αλλ΄η κυρία θέσις της Υρίας δεν ορίζεται ακριβώς, διότι λέγων ο Στράβων: Έστι δε τω εκ Θηβών εις Άργος απιόντ εν αριστερά η Τανάγρα, εν δεξιά κείται η Υρία ή λανθάνεται ή το κείμενον αυτού διεφθάρη μετέπειτα, διότι το πράγμα είναι όλως αδύνατον. Ωνομάσθη δε η Υρία από του οικιστού Υριέως ως αίνεται, και εν αυτή ετέχθη, κατά την μυθολογίαν, ο Ωρίων, ως λέγει ο Πίνδαρος εν τοις Διθυράμβοις. Ο Όμηρος μνημονεύει της Υρίας εν τω καταλόγω.
Οι θ΄Υρίαν ενέμοντο και Αυλίδα πετρήεσαν.
Παρά την Υρίαν ην μεταλλείον μαγνήτιδος.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

σημείωση: Στην αντιγραφή του κειμένου έχει διατηρηθεί η γλώσσα. Έχει αντικατασταθεί ο τονισμός με το μονοτονικό σύστημα και οι άνω τελείες με τελείες. Εφιστάταιι η προσοχή των απαιτητικών αναγνωστών, όπως ανατρέχουν στο αυθεντικό κείμενο του Ιωάννου Ραγκαβή

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

1998-2015, Ομάδα Ανάδειξης Αγίου Θωμά, Επικοινωνία agios